Vedtekter

 

Tilbake  

 

 


 

STIFTET 8 januar 2003

§1 Formål

Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å aktivisere til sportsfiske på og ved havet.

§2 Medlemmer

Enhver som innordner seg Klubbens lover, kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis

navn, bopel og telefon. Aldersgrensen for medlemskap er i det året de fyller 14 år.. Man er junior

ut kalenderåret man fyller 18

§3 Kontingent

Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes på årsmøtet. Kun medlemmer som har

betalt medlemsavgift for inneværende sesong har stemmerett og førsterett til Klubbens turer

med mindre styret av særlige hensyn bestemmer noe annet. Medlemmer som skylder kontingent

for mer enn ett år mister sine rettigheter og strykes av Klubben.

§4 Årsmøter

Årsmøter holdes hvert år i 1. halvår og kalles inn ved minst tre ukers varsel. Årsmøtet behandler:

1. Årsmelding.

2. Regnskap i revidert stand.

3. Forslag som er kommet inn.

4. Fastsettelse av kontingent.

5. a. Valg av styre. Det velges hvert år formann og varamedlem. De øvrige velges for to år, slik at

nestformann og sekretær velges ett år, kasserer og styremedlem det neste år.

b. Valg av 1 revisor.

Valgene ledes av valgkomiteen. Denne består av avgående formann pluss de to på styret som står

på valg. Alle valg foregår enkeltvis og skriftlig hvis det foreligger mer enn en kandidat. Det kan

dog foregå ved håndsopprekning hvis alle er enige i det. Når et valg foregår enkeltvis og en

kandidat ikke oppnår flertall (dvs. minst 1 stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer),

foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved

omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeføre medlemmer som møter.

Valgbare er alle medlemmer.

Forslag som ønskes tatt opp under §4 punkt 3 må være senest til styret senest 8 dager før

årsmøtet.

Vedtak må være fattet med vanlig flertall av de avgitte stemmer med mindre annet er bestemt i

loven.

§5 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeføre

medlemmene krever det. De kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn

med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og

som er kunngjort i innkallingen.

§6 Medlemsmøter og turer

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig. Dog bør de holdes etter et visst program.

På turer gjelder vanlige båtregler, og alle skal rette seg etter båtleder. Det fiskes etter Norges Havfiskeforbund sine regler.

Det er tillatt å ankre opp på vanlige klubbturer

Det skal være minst 2 deltagende medlemmer på turen for at det kvalifiseres som en klubbtur. 

Turen skal meldes på forhånd til styret.

Det er påbudt med godkjent flyteplagg på turer i regi av BHK.

Klubben påtar seg ikke ansvar for sine medlemmer på tur.

Det er bindende på-melding til klubbturer og festivaler. 

§7 Styret

Klubben ledes av et styre på 5 medlemmer: formann, nestformann, kasserer, sekretær og

styremedlem, i tillegg til ett varamedlem.

For å være vedtaksfør må et flertall av styret være møtt frem.

§8 Styrets arbeid

Formannen har den daglige ledelsen av Klubben. Han skal anvise alle utbetalinger. Han leder

styrets forhandlinger, Klubbens møter og utpeker båtledere på Klubbens turer. Han er leder

for valgkomiteen og påser at valgene skjer på behørlig måte. Han legger frem styrets årsrapport

til årsmøtet. Han skal lede styrets arbeid.

Nestformannen fungerer som formann i dennes fravær. Han er dessuten behjelpelig med det

daglige arbeid.

Sekretær skal føre protolkoller og skrive referater. Han skal i samråd med formann/nestformann

føre Klubbens korrespondanse. Han er Klubbens arkivar.

Kasserer fører Klubbens regnskaper og medlemskartotek. Han skal påse at Klubbens midler

settes inn i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte. Han kan sammen med formannen ta ut

penger fra bank. 

Styremedlem skal være behjelpelig med rutinearbeid og kan pålegges spesielle oppgaver.

Varamedlem har møteplikt og stemmerett når minst ett styremedlem ikke kan møte, ellers

møterett.

Som vederlag for sitt arbeid deltar styret gratis på Klubbens mindre turer og sammenkomster.

Styret kan oppnevne komiteer til forskjellige arangementer.

§9 Revisor

Revisor skal gjennomgå det årlige regnskapet som avsluttes 31/12.

§10 Lovendringer

Endringer i denne lov kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært

oppført på sakslisten. Lovendring krever to tredjedels flertall blant de fremmøtte.

§11 Oppløsning

Oppløsning av Klubben kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter at

forslag om dette på forhånd er satt opp på sakslisten, og denne er utdelt minst tre uker før møtet.

Blir oppløsningen vedtatt, holdes ekstraordinært årsmøte en måned senere, og for at Klubben

skal oppløses, må vedtaket her gjentas med minst to tredjedels flertall.

I tilfelle oppløsning tilfaller Klubbens eiendeler et veldedig formål godkjent av årsmøtet.

Revidert 15.mai 2016